Olet täällä

Energiakonsultointi

Energiakatselmoinnit


Yri­tyk­sen ener­gia­kat­sel­mus

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Autamme sinua toteuttamaan lain vaatimat velvoitteet jatkuvana prosessina nelivuotiskauden aikana.

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.


Kiin­teis­tön ja teol­li­suu­den ener­gia­kat­sel­muk­set se­kä -ana­lyy­sit

Energiakatselmuksen tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja -kustannuksia sekä kohteen energiankäytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä. Energiakatselmus antaa tarkkaa tietoa kohteen energiankulutuksesta ja sen jakaumasta, toimenpidesuosituksia energiakustannusten pienentämiseksi sekä takaisinmaksuajat toimenpide-ehdotuksille.

Toteutamme tarpeen mukaan sekä energiatehokkuuslain että Motivan ohjeiden mukaisia energiakatselmuksia ja –analyysejä.

Erilaiset katselmusmallit ja niiden sisällöt:
  • Kiinteistön energiakatselmus: talotekniikka (sähkö, lämmitys, vesi, ilmanvaihto), rakenteet, tilojen käyttö
  • Teollisuuden energiakatselmus: talotekniikka, tilojen käyttö, tehdaspalvelujärjestelmät
  • Teollisuuden ja prosessiteollisuuden energia-analyysit: prosessin ja tuotannon energiansäästömahdollisuudet, tehdaspalvelujärjestelmät, talotekniikka

Kunnat, kuntayhtymät ja pienet yritykset saavat Motivan mukaisiin katselmointeihin tukea ELY-keskukselta.


Ener­gia­to­dis­tus

Saat käyttöösi lainmukaisen energiatodistuksen, joka antaa samalla tärkeää ja kiinnostavaa tietoa kiinteistöstäsi. 

Asiantuntijamme katselmoi ja tarkastaa kiinteistösi paikan päällä. Saat samalla katselmoijalta neuvoja, joista on hyötyä, kun tavoittelet kiinteistöösi parempaa energiatehokkuutta.  Tämän lisäksi saat meiltä selkeälukuisen raportin. Kiinteistösi perustiedot auttavat parantamaan energiatehokkuutta.


Kan­nat­ta­vuus­sel­vi­tyk­set

Investointipäätöksesi tueksi teemme selvityksiä mm. lämmöntalteenotosta ja kiinteistön automaation tilasta sekä vertailua erilaisten lämmitystapojen kesken. 

Läm­mön­tal­tee­not­to­sel­vi­tys

Selvityksen avulla kartoitetaan onko kiinteistön koneellisesta ilmanpoistosta tulevaa lämmitystä mahdollista saada talteen. Samalla tehdään laskelmat energiansäästömahdollisuuksista.

Laadimme kiinteistön lämmöntalteenotosta selkeän, realistisen ja puolueettoman selvityksen arvioituine takaisinmaksuaikoineen päätöksenteon pohjaksi.

Ilmanpoiston kautta kiinteistön lämmitysenergiasta poistuu noin kolmasosa kiinteistöstä riippuen. Tästä lämmöstä voidaan saada talteen noin kolmasosa. Investoinnin takaisinmaksuaika on yleensä kohtuullinen, 4–7 vuotta.

Lämmöntalteenotto soveltuu erityisesti 1960–1980-luvun asuinkerrostaloihin. Mikäli haluat selvittää lämmön talteenotosta saatavan mahdollisen säästön, niin tämä ratkaisu on juuri sinun kiinteistöllesi sopiva

Läm­mi­tys­ta­pa­ver­tai­lu

Ratkaisu auttaa selvittämään onko kiinteistön lämmitystapaa vaihtamalla mahdollisuus saada konkreettisia säästöjä sekä parantaa ilmaston vaikutuksia.

Saat asiantuntevan näkemyksen kiinteistösi nykyisen lämmitysmuodon kannattavuudesta. Vertailemme nykyistä lämmitysmuotoasi sovittuihin muihin lämmitysjärjestelmiin ja kerromme myös uuden lämmitysmuodon takaisinmaksuajan.

Kattavan partneriverkostomme avulla saamme paljon tietoa eri lämmitystavoista. Pystymme auttamaan sinua vankalla asiantuntijuudella uuden lämmitysmuodon valintaa koskevissa kysymyksissä. Mikäli haluat vaihtaa fossiilista polttoainetta käyttävän lämmitysjärjestelmäsi halvempaan ja ilmastovaikutuksia helpottavaan järjestelmään, olemme tukenasi koko projektin ajan.


Elinkaarilaskenta

Energiatehokkuusinvestointien kannattavuus tulee arvioida koko elinkaaren ajalta. Teemme elinkaari- ja kannattavuuslaskentaa erilaisille energiatehokkuusinvestoinneille ja esimerkiksi lämmitystapamuutoksille. Teemme myös elinkaarisuunnittelua.


Kulutusanalyysit

Hyödynnämme EnerKey-palvelua erilaisten kulutusanalyysien tekemiseen. Mikäli haluat hyödyntää energiankulutuksen seurantapalvelua täysmääräisesti, toteuttavat asiantuntijamme haluamasi kulutusanalyysit ja auttavat ottamaan kaiken hyödyn irti energiamittauksista.